Vedi Prodotto | Polanight 22% 8 Syringes | EXP 10/2019 | FRESH BATCH! | 10 First Kill